Kentucky Federation of  
Square Dancing, Inc.
Gold Rush Dance 6-14-2009
Gold Rush Region Dance 6-14-2009